Zmiany w prawie konsumenckim 2014

Za pół roku w życie wejdzie nowelizacja ustawy o prawie konsumenckim. Poniżej przedstawiamy najważniejsze jej założenia.

Wydłuży się czas na zwrot towaru zakupionego online z 10 do 14 dni. Sprzedawca także zostanie zobowiązany do jasnego poinformowania kupującego o możliwości i terminie odstąpienia od umowy. W razie gdyby tego nie zrobił termin na odstąpienie zostaje przedłużony o 12 miesięcy. Dodatkowym przymusem po stronie przedsiębiorcy będzie konieczność wysłania na trwałym nośniku potwierdzenia przyjęcia odstąpienia od umowy (nawet jeśli otrzymał je drogą elektroniczną).

Dodatkowo sprzedawca będzie musiał niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi całkowity koszt zakupu, łącznie z kosztami wysyłki. Jeśli przedsiębiorca będzie chciał obciążyć nabywcę kosztami zwrotu towaru, będzie musiał poinformować go o tym przed zawarciem umowy.

Konsumenta ustawa obciąży odpowiedzialnością za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem jej używania, jeśli wykraczało ono poza konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Przy zawieraniu umowy na odległość konsument będzie musiał być jasno informowany, że zawiera transakcję kupna z obowiązkiem zapłaty. Ma być to realizowane poprzez umieszczenie na przyciskach służących do zatwierdzania zakupów słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub ich odpowiednika. Jeżeli warunek ten nie będzie spełniony umowa nie zostanie zawarta.

Zmiana zajdzie także w kodeksie cywilnym. Rozszerzy się ochronę konsumencką na osoby prowadzące działalność gospodarczą. Otóż w myśl nowych przepisów ochronę taką stosuje się także do osoby, która nabywa przedmiot w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ale także w celu niezwiązanym z tą działalnością jeśli jest on przeważający.

Zmiany wejdą w życie 25.12.2014