Klauzula informacyjna dla Klientów Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Rurarz

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Rurarz informuje, że:

I. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat
Anna Rurarz


II. Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Rurarz będzie przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 ze zm.).
Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu bezpośredniego.

III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


IV. Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Rurarz będzie przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania. V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata prowadzącego sprawę Pani/Pana lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.


VI. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, księgowość, sądy, urzędy, prokuratury, komendy, komisariaty oraz strony postępowania i ich pełnomocnicy (powyższe zależne jest od specyfiki i zakresu sprawy).


VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego


VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą pomoc prawną.


VIII. Informujemy, że Kancelaria Adwokacka Adwokat Anny Rurarz nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.


IX. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.