Dane kontaktowe:

ul. E. Ciołka 13 lok. 226
01-445 Warszawa Wola

tel. 533-055-077
Włącz Javascript w przeglądarce, aby zobaczyć adres.

tel. 533-055-022
Włącz Javascript w przeglądarce, aby zobaczyć adres.
Kancelaria Adwokacka w Warszawie - Prawo Karne i Rodzinne
 
 
Publikacje prawne > Prawo handlowe > Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
poniedziałek, 24 Lip 2017
 
 


Adwokat Anna Rurarz jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie
Adwokaci Warszawa
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
Wpisany przez Obsługa prawna firm - Adwokat Anna Rurarz   
sobota, 15 grudnia 2012 17:00

Procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością normują art. 257 i następne ustawy kodeks spółek handlowych.

Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się na podstawie:

 1. dotychczasowych postanowień umowy spółki (art. 257 § 1 i 3 K.s.h.),
 2. w drodze zmiany umowy spółki (czynność ta wymaga podjęcia, w formie aktu notarialnego, uchwały wspólników na zgromadzeniu większością dwóch trzecich głosów, o ile umowa spółki nie ustanawia warunków surowszych (art. 255 w zw. z art. 246 § 1 i 3 K.s.h.).

W przypadku gdy postanowienia umowy spółki przewidują mozliwość podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym jego maksymalną wysokość oraz termin podwyższenia, wystarczy sama uchwała zgromadzenia wspólników, podjęta bezwzględną większością głosów (nie ma konieczności umieszczania jej w protokole notarialnym).

Natomiast, jeżeli dotychczasowe postanowienia umowy spółki nie przewidują podwyższenia kapitału zakładowego, konieczna jest zmiana postanowień umowy spółki, przy czym wymagane jest, aby w tym przypadku uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego, podjęta na zgromadzeniu większością dwóch trzecich głosów, została umieszczona w protokole notarialnym.

Podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się w drodze:

 1. utworzenia nowych udziałów,
 2. podwyższenia nominalnej wartości istniejących udziałów.

Podwyższenie kapitału może mieć charakter:

 1. zamknięty (wówczas dotychczasowi wspólnicy obejmują nowe udziały lub następuje podwyższenie wartości ich dotychczasowych udziałów),
 2. otwarty (wówczas nowi wspólnicy będą obejmować udziały w spółce).

 

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze wniesienia wkładów

Podwyższenie kapitału zakładowego, stosownie do przepisu art. 257 § 2 K.s.h., następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów już istniejących lub ustanowienie nowych udziałów. Możliwe jest też połączenie obu technik. Wkłady na podwyższony kapitał mogą być pieniężne i aportowe.

Na mocy art. 261 K.s.h., przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o., stosuje się odpowiednio m.in. przepisy dotyczące wkładów niepieniężnych, obowiązujące przy zakładaniu tej spółki. Skutkuje to tym, iż, jeżeli nowe udziały mają być pokryte wkładem niepieniężnym, „umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport (wkład niepieniężny), jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów” (art. 158 K.s.h.). Innymi słowy, w takim przypadku, nawet gdy umowa spółki określa maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin tego podwyższenia, następuje zmiana umowy spółki. Zachodzi zatem konieczność podjęcia, w formie aktu notarialnego, uchwały wspólników, na zgromadzeniu, większością dwóch trzecich głosów, jeżeli umowa spółki nie ustanawia warunków surowszych.

Jeżeli w spółce wszystkie udziały są równe, to podwyższenie wartości nominalnej musi dotyczyć wszystkich udziałów. Jeżeli podwyższa się kapitał zakładowy przez utworzenie nowych udziałów w spółce, w której wspólnik może mieć więcej niż jeden udział – nowe udziały muszą mieć taką samą wartość nominalną jak udziały dotychczasowe (art. 261 w zw. z art. 153 § 1 zd. 2 K.s.h.).

Jeżeli umowa spółki lub uchwała o podwyższeniu kapitału nie stanowi inaczej, dotychczasowi wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do swoich dotychczasowych udziałów. Prawo pierwszeństwa należy jednak wykonać w terminie miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te zarząd przesyła wspólnikom w tym samym czasie (art. 258 K.s.h.).

Prawo pierwszeństwa jest wykonywane w drodze złożenia zarządowi spółki przez wspólnika (wspólników) oświadczenia o objęciu nowych udziałów oraz wniesienia w całości wkładów na podwyższony kapitał zakładowy stosownie do objętych udziałów (art. 262 § 2 pkt 3 K.s.h.). Oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga, co do zasady, formy aktu notarialnego. Jeżeli jednak podwyższenie kapitału zakładowego następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki, określających maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego i termin tego podwyższenia, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Podwyższenie kapitału zakładowego zarząd zgłasza do sądu rejestrowego (art. 262 K.s.h.). Jeszcze przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego, wkłady na pokrycie podwyższonego kapitału powinny być wniesione w całości (art. 163 pkt 2 i art. 167 § 1 pkt 2 oraz art. 262 § 2 pkt 3 K.s.h.). Do zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego należy dołączyć:

 1. uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego,
 2. oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
 3. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione.

Skuteczne objęcie przez wspólników udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z o.o. następuje w momencie zarejestrowania tego podwyższenia w KRS. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. następuje bowiem z chwilą wpisania go do rejestru (art. 262 § 4 K.s.h.).

Niestety podniesienie kapitału zakładowego w spółce z o.o. nie powoduje powstania przychodu opodatkowanego CIT. A więc podatek od czynności cywilnoprawnych opłacony w związku z podniesieniem kapitału zakładowego nie może być uznany za koszt uzyskania przychodu.

 

Innym sposobem jest podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki

W przypadku tego źródła finansowania podwyższenia kapitału zakładowego, polegającego na przesunięciu środków na kapitał zakładowy z innych kapitałów (zapasowego, rezerwowego), utworzonych w spółce, majątek spółki nie ulega zmianie i jego wartość będzie taka sama jak przed tą operacją, ponieważ środki na jego pokrycie są środkami własnymi spółki (art. 260 § 1 K.s.h.).

Podwyższenie kapitału w drodze kapitalizacji rezerw zawsze wymaga zmiany umowy spółki, przy czym uchwała dotycząca zmiany umowy spółki i przeznaczenia kapitału rezerwowego lub zapasowego na kapitał zakładowy musi zostać przyjęta ustawową wiekszością 2/3 głosów.

Uchwała o kapitalizacji rezerw i ich przesunięciu na kapitał zakładowy powinna określać termin tego przesunięcia oraz dzień, od którego nowe udziały będą uczestniczyć w podziale zysku.

Podsumowanie:

 • podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić albo poprzez zmianę umowy spółki z o.o. albo na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki
 • oświadczenie o objęciu udziałów nie jest wymagane, kiedy podwyższenie następuje ze środków własnych spółki z o.o.
 • podwyższenie ze środków własnych może nastąpić z kapitału zapasowego oraz z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku sp. z o.o.
 • to Zarząd odpowiada za wniesienie wkładów na podwyższony kapitał zakładowy
 • wyłączenie prawa pierwszeństwa może nastąpić jedynie w umowie spółki z o.o. albo w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego
 • nie wszyscy wspólnicy muszą zgodzić się na podwyższenie kapitału zakadowego
 • tylko przy nominalnym podwyższeniu wartości udziału każdy wspólnik będzie obowiązany do  wniesienia wkładu
 • zmiana umowy spółki z o.o. wymaga zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego
 • podwyższenie kapitału zakładowego w spółce jest objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych
 • podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. następuje z chwilą wpisania go do KRS

Warto także nadmienić, że przy wyżej wymienionych czynnościach kluczowa może być opieka prawna pełnomocnika profesjonalnego - adwokata lub radcy prawnego.

Prawa autorskie adwokat Warszawa Wola - Anna Rurarz